کارفرمایان پروژه های اجرا شده از سال ۱۳۹۳ به بعد

فهرست جدید کارفرمایان پروژه های اجرا شده از سال ۱۳۹۳ به بعد توسط گروه مهندسی ارتون
ردیف کارفرما ردیف کارفرما
۱ داروخانه سلامت ۱۳ بیمارستان امام حسین گلپایگان
۲ شرکت نیک آنتن ۱۴ صندوق قرض الحسنه ابوتراب اصفهان
۳ کلینیک کاملیا ۱۵ شرکت نصر اصفهان
۴ سازمان نوسازی مدارس استان اصفهان ۱۶ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان آبفا فولادشهر
۵ کارخانه زمزم اصفهان ۱۷ شرکت تولید تخم مرخ سیمرغ اصفهان
۶ داروخانه امام سجاد و محمد منتظری ۱۸ شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
۷ انبار سازمان نوسازی مدارس استان اصفهان ۱۹ شرکت قند اصفهان
۸ شرکت آب منطقه ای استان اصفهان سد چم آسمان ۲۰ دانشگاه فرهنگیان اصفهان پردیس باهنر
۹ دانشگاه فرهنگیان اصفهان پردیس باهنر ۲۱ شرکت آب منطقه ای استان اصفهان سد رودشتین
۱۰ دانشگاه فرهنگیان اصفهان ستاد مدیریت استانی ۲۲ دانشگاه پیام نور اصفهان- ستاد مرکزی
۱۱ سازمان آرامستانهای استان اصفهان- باغ رضوان ۲۳ خانه سالمندان فرزانگان- خمینی شهر
۱۲ بیمارستان شهید بهشتی اصفهان